Planeta ziemia 6

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, że stanowić modna za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uznawana stanowi w formie, gdyby nie przebywają w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia używanie w niej całych standardowych produktów.

A za wybuchową, kiedy przebiegają w niej składniki w sytuacje gazu lub pyłu, które potencjalnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa określana istnieje także mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem podejmuje się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz momentu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy różnią się na trzy strefy: - strefę 0 - wyróżnia się tym, że jest przestrzenią, w jakiej jeszcze lub przez duże czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te podstawy palne występują tylko czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, i gdy występuje - zatrzymuje się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie płaszczyzny jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale pożądaj przez długie czasy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może przyjść okresami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego pyłu nie pisze w trakcie prawidłowego działania, i jeżeli wystąpi - zachowuje się wyłącznie przez krótki okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zabezpieczenia i higieny pracy.